Valná hromada 2019

Představenstvo akciové společnosti
Centrowings a.s. se sídlem v Orlové-Porubě na ul. Ostravské č.5, PSČ:735 14
IČO: 27823067, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu B, vložka 3489
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se bude konat dne 26.6.2019 od 15.00 hodin ve shora uvedeném sídle společnosti s tímto programem:
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku-úhrady ztráty, návrh na výplatu dividend a návrh na stanovení výše a způsobu odměn členům představenstva a dozorčí rady.
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku-úhrady ztráty, návrhu na výplatu dividend, návrhu na stanovení výše a způsobu odměn členům představenstva a dozorčí rady.
7. Usnesení valné hromady a závěr.
Registrace akcionářů začíná v 14.30 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě speciální písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře platící jen pro jednu valnou hromadu.
Řádná účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle firmy v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin.

 

za představenstvo společnosti Centrowings a.s.
Rozbroj Stanislav, člen představenstva

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes