Zásady ochrany osobních údajů

Chcete-li zakázat nebo povolit cookies na těchto stránkách, přejděte prosím na podrobné nastavení cookies.

Na základě informační povinnosti vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “Nařízení GDPR”), vás informujeme, že:

 1. Společnost Black Red White CZ, a.s. se sídlem na ulici Ostravská 5, 735 14 Orlová - Poruba, IČO 25869973, zapsaná v Obchodním rejstříku, Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2426 (dále jen “prodávající” nebo “správce”) zpracovává ve smyslu Nařízení GDPR následující osobní údaje:
  • Jméno, Příjmení
  • Fakturační adresu a adresu doručení (pokud se liší)
  • Telefonní číslo
  • E-mailovou adresu
 2. Dále prohlašujeme, že výše uvedené údaje, které nám předáte při odeslání objednávky na e-shopu www.centrowings.cz, budou zpracovány pouze za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění (například reklamace). Toto právo nám jako Správci údajů vzniká na základně článku 6 odstavce 1 písmene b) Nařízení GDPR z důvodu nezbytného zpracování údajů Subjektu pro plnění kupní smlouvy a dále plnění právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
  Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu Správci je identifikace smluvních strach, která je nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí těchto údajů není plnění smlouvy technicky proveditelné.
 3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány pouze po dobu nutnou, kdy je Správce povinen tyto údaje zachovávat a že se tak stane v souladu s Nařízením GDPR, článkem 6, odstavcem 1, písmeny c) a f), tedy, že:
  • údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran (záruční doba a/případně délka servisní smlouvy).
  • dále budou údaje zpracovávány (uchovávány) po dobu 10 let od doby realizace poslední části plnění smlouvy, nepožaduje-li to jiný právní předpis na dobu delší a zákonu o DPH (10 let).
  • takové zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností správce a pro účely oprávněných zájmů Správce.
 4. Správce dále prohlašuje, že při zpracování osobních údajů subjektů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem údajů, případně jeho sesterskou společností ORFA, a.s. a to pouze za účelem řádného zpracování a vyřízení objednávky a poskytnutí s tím souvisejících smluvních služeb (například montáže, instalace, servisní služby). Dále mohou být osobní údaje Subjektu údajů poskytnuty osobám, které poskytují Správci právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce se zavazuje k tomu, že tyto, ani žádné jiné údaje Subjektu údajů nepředá do třetích zemí mimo země EU.
 6. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být v souladu s nařízením GDPR, článek 6, odstavec 1, písmeno b) poskytnuty, výhradně pro plnění kupní smlouvy a dodržení smluvních závazků mezi Správcem a Subjektem údajů, následujícím společnostem, které v tomto případě zajišťují dopravu zboží k zákazníkovi a vystupují v pozici zpracovatelů:
  • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  • GEIS CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice
  • GEIS Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice
  • Raben Logistics Czech s.r.o., K Plevnu 388, 268 01 Hořovice
  • Doprava Petr Chvojka, Petřvaldská 371/95, 736 01 Havířov, Šumbark
 7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení GDPR. Správce je možné kontaktovat na adrese provozovny e-shopu: Navrátilova 91/1, Ostrava - Svinov 721 00, případně elektronickou cestou na e-mailové adrese: sou@brwcz.cz
 8. Správce, jakožto provozovatel e-shopu www.centrowings.cz také využívá na webové stránce technologii cookies. Za určitých okolností může být zpracování cookies považováno za sběr osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě tzv. oprávněného zájmu, který je v souladu s nařízením GDPR, článkem 6, odstavcem 1, písmenem f). V souvislosti s tím má zákazník právo vznést námitku se zpracováním cookies. Vznese-li však námitku proti zpracování cookies, které jsou technologickou součástí stránky www.centrowings.cz, nebude možné zaručit správnou funkčnost této stránky. Více o tom, jak a které cookies jsou zpracovávány, najdete v samostatném dokumentu pravidla používání souborů cookies na našem e-shopu.
 9. V souladu s Nařízením GDPR, článkem 13, odstavcem 2 informujeme o tom, že každý Subjekt údajů má také tato práva:
  • právo zrušit kdykoliv zasílání veškerých obchodních sdělení.
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.
  • právo na přístup ke svým osobním informacím, jejich opravu, nebo výmaz (tento nicméně nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy a důvodnými oprávněnými zájmy správce), případně také omezení zpracování, stejně tak jako právo vznést námitku proti zpracování.
  • právo na dvě kopie s výpisem osobních informací Subjektu údajů, které budou poskytnuty bezplatně a bez odkladu, nejpozději však do 15 dnů od vznesení požadavku.
  • právo na přenositelnost těchto svých osobních údajů k jinému správci.
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, je-li přesvědčen, že Správce při zpracování osobních údajů Subjektu postupuje v rozporu s Nařízením GDPR.
 10. Berte prosím na vědomí, že tento dokument se může s průběžným vývojem a úpravami legislativy změnit.
Copyright © 2024 Black Red White CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena.
×